LOGO

eŠalter

ekatastar

Republički Geodetski Zavod Služba Za Katastar Nepokretnosti evidentno stremi ka unapređenju svojih usluga, a korak u tom pravcu je ePodrška svojim korisnicima.

Jedna od novina koja predstavlja deo tog procesa je omogućavanje advokatima da putem eŠaltera, u ime i za račun stranaka, podnose zahteve, pribavljaju listove nepokretnosti i slično. Pa tako, advokat pred RGZ SKN može da preduzme sledeće niz radnjih podeljenih u određene grupe i podgrupe i to…

KATASTAR NEPOKRETNOSTI:

Zahtev za upis u katastar nepokretnosti:

Promena imaoca prava na nepokretnosti
Promena vrste prava – konverzije
Zahtev za ispravku greške u održavanju katastra nepokretnosti
Utvrđivanje, izmena i gašenje kućnog broja
Promena kulture i klase
Promena namene zemljišta
Upis hipoteke
Upis zabeležbe
Upis drugih stvarnih i obligacionih prava
Brisanje hipoteke
Brisanje zabeležbi
Brisanje drugih stvarnih i obligacionih prava
Zahtev za promenu indikacija pravnog lica
Zahtev za promenu indikacija fizičkog lica
Predbeležba objekta u izgradnji

Zahtev za izdavanje podataka iz katastra nepokretnosti:

List nepokretnosti
Uverenje o kretanju vlasništva na nepokretnostima
Uverenje o poslednjem stanju upisa u KN (uverenje o zabeležbama)
Uvid u spise predmeta iz održavanja KN-a sa dostavom isprava iz spisa
Uverenje o imovinskom stanju za lice
Uverenje – kućni broj
Kopija plana

KATASTAR VODOVA

Zahtev za izdavanje podataka iz katastra vodova:

Katastarski plan u analognom obliku
Katastarski plan u rasterskom obliku (georeferencirani)
Katastarski plan u vektorskom obliku
List vodova za jedan vod
List vodova za imaoca prava
Uverenje o podacima poslednjeg plana

Zahtev za upis u katastar vodova:

Promena vlasnika
Promena prava
Upis i brisanje hipoteke na vodu
Upis i brisanje zabeležbe na vodu
Promena podataka o upisanom imaocu prava

Podelite sa prijateljima