LOGO

NEMATERIJALNA ŠTETA

POJAM:

Pod nematerijalnom štetom se podrazumeva pretrpljeni fizički bol, psihički bol i strah.
Svako lice koje je oštećeno u nekom događaju, na način da su se u konkretnom slučaju posledice tog događaja manifestovale na neki od napred navedenih načina (fizički bol, psihički bol i strah), ima pravo na naknadu nematerijalne štete, odnosno na pravično obeštećenje.

Preciznije rečeno, nematerijalna šteta se dosuđuje za pretrpljene fizičke bolove, za pretrpljen strah, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, nastale naruženosti, povrede ugleda, časti, slobode ili prava ličnosti, smrti bliskog lica, a u kojim slučajevima će postupajući Sud, oštećenom dosuditi pravičnu novčanu naknadu, sve u skladu sa čl. 200 Zakona o obligacionim odnosima.

KONKRETNI PRIMERI:

Nematerijalna šteta se najčešće javlja u obliku pretrpljenog straha i pretrpljenog fizičkog bola. Nematerijalna šteta ove vrste se najčešće javlja prilikom pretrpljene saobraćajne nezgode i prilikom ujeda psa ili mačke. Shodno činjenici da su u pitanju dva najčešća slučaja sa kojima se srećemo u praksi, ovom prilikom ćemo im posvetiti najviše pažnje.

Saobraćajna nezgoda i nematerijalna šteta.

Ukoliko ste na neki način oštećeni u saobraćajnoj nezgodi, mimo činjenice da ste ostvarili pravo na naknadu pretrpljene materijalne štete, u određenim slučajevima imate pravo i na naknadu nematerijalne štete, koja je često veća od materijalne štete koju ste već naknadili. Radi lakšeg razumevanja ove situacije, pokušaćemo istu da razjasnimo na jednom jednostavnom primeru.

Zamislimo saobraćajnu nezgodu u kojoj su učestvovala dva vozila, označićemo ih sa „vozilo A“ i „vozilo B“. U „vozilu A“ su se nalazila dva lica (vozač i putnik), a u „vozilu B“ su se nalazila tri lica (vozač i dva putnika). Pretpostavićemo da je vozač „vozila A“ skrivio predmetnu saobraćajnu nezgodu.

Uzimajući u obzir činjenicu da je vozač „vozila A“ skrivio predmetnu saobraćajnu nezgodu, pravo na naknadu nematerijalne štete imaju: putnik iz „vozila A“ i vozač i dva putnika iz „vozila B“, shodno činjenici da vozač „vozila B“ u ovom slučaju nije uticao na nastanak predmetne saobraćajne nezgode.

Zavisno od pretrpljenih posledica, sva napred navedena lica imaju pravo na naknadu određenog vida nematerijalne štete. Najčešći vidovi nematerijalne štete u ovom slučaju su: pretrpljeni fizički bolovi, pretrpljen strah, dok se u ozbiljnijim slučajevima javljaju pretrpljeni duševni bolovi zbog umanjenja opšte životne aktivnosti, nastala naruženost, a kao najteži oblik – smrt bliskog lica. U slučaju smrti bliskog lica, pravo na naknadu nematerijalne štete imaju svi članovi porodice preminulog lica (naravno bez obzira što nisu učestvovali u saobraćajnoj nezgodi) koja nikako ne može da nadomesti ovaj gubitak, ali svakako može da se iskoristi.

Ujed psa ili mačke, predstavlja mnogo jednostavniju situacija od saobraćajne nezgode. Kao najčešći vid nematerijalne štete javljaju se pretpljen strah, pretrpljen fizički bol i nastala naruženost. Naravno, pravo na naknadu ovog vida nematerijalne štete ima samo osoba koju je pas ujeo, a jedino pitanje koje se postavlja u ovom slučaju je protiv koga pokrenuti postupak. Da li treba da se tuži vlasnik psa tj. mačke ili nadležni JKP, odnosno grad.

Za kraj ostaje najzanimljivije pitanje, a to su troškovi koji prate ove vrste postupaka. Zakon dozvoljava advokatima da sa svojim klijentima ugovore naknadu u vidu procenta od naplaćene glavnice, s tim da ugovoreni procenat ne može biti veći od 30%, ali može biti i manji. Shodno današnjim prilikama, jasno je da je rad na procenat najpopularniji vid finansiranja punomoćnika.

VISINA OBEŠTEĆENJA:

Član 200 ZOO-a, u svom članu 2 predviđa pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade materijalne štete kao i u njenom odsustvu, te ostavlja postupajućem Sudu da njenu visinu opredeli od slučaja do slučaja. Činjenica je da postupajući Sudovi dosuđuju određene iznose u skladu sa aktuelnom Sudskom praksom, a kao najmanji iznosi se dosuđuje oko 50.000,00 dinara u slučajevima pretrpljenog straha usled ujeda psa ili mačke. Naravno iznosi koji se dosuđuju na ime naknade nematerijalne štete kao posledice saobraćajnih nezgoda su dosta veći i mogu da dostignu čak i do nekoliko hiljada eura u najdrastičnijim primerima.

 

 

Podelite sa prijateljima