LOGO

PRAVO DA SE ODBIJE DOLAZAK NA POSAO

kada zapsoleni ima pravo da odbije da radi

DA LI JE PAMETNO ODBITI RAD TOKOM PANDEMIJE?

Mimo činjenice da je veliki broj ljudi u momentu objavljivanja ovog teksta već dobio otkaz od svog poslodavca, uz obrazloženje da je kod poslodavca došlo do smanjenja obima posla, do prekida proizvodnje i slično, dolazimo do jedne ozbiljnije situacije. Poslodavci u želji za zradom, u manjem ili većem kolektivu, insistiraju od zaposlenih da stupe na rad, da počnu sa obavljanjem svojih svakodnevnih zadataka. Tu dolazimo do naše teme – uslovi pod kojima može da se odbije dolazak na posao, pravo da se odbije dolazak na posao, odnosno pravo pitanje – da li zaposleni ima pravo da odbije da radi, u situaciji u kojoj smatra da se ne poštuju sve propisane zdravstvene mere? Naravno, ovo u korelaciji sa aktuelnom pandemijom virusa Covid 19.

U nastavku teksta posebno skrećem pažnju na činjenicu da je izuzetno opasno preuveličavati situaciju vezana za poštovanje, odnosno nepoštovanje, propisanih mera od strane države. Većina nas je sklono preuveličavanju, naravno, pritisnuti opasnošću, odnosno u slučaju da se nađemo u problemu ove vrste. Treba imati u vidu da će se u nekom budućem sudskom postupku pokrenutom radi zaštite prava zaposlenih, postaviti pitanje – da li je odbijanje rada bilo opravdano, da li je to Zakon dozvoljavao?

Takođe, potrebno je istaći činjenicu da je apsolutno jasno i može se očekivati od poslodavaca da će posegnuti za otkazom u slučaju da zaposleni odbije da radi. Tu je „uvek“ sud koji pruža zaštitu zaposlenom. Reč „uvek“ sam stavio pod znake navoda iz razloga što sudovi tokom vanrednog stanja proglašenog zbog epidemija virusa Covid19, na žalost, rade smanjenim obimom, baveći se isključivo hitnim postupcima, a što u očima zakona nije konkretan slučaj.

Isto tako, možemo zapaziti da i sudovi ne rade, da su i sudije samo ljudi koji rade u okolnostima koje se u ovom momentu smatraju opasnim po život. Država je propisala određene mere, sudovi ih sigurno poštuju, pa je ipak obim poslova smanjen, odnosno ne radi se. Vremenom će se ispostaviti da je baš ovo, pored specifičnih okolnosti svakog pojedinačnog postupka, verovatno jedan od najučestalijih i krucijalnih argumenata budućih tužilaca u radnim sporovima.

Sve ovo nas dovodi do životnog pitanja – u slučaju da odbijemo da radimo i dobijemo otkaz, kako ćemo preživeti dok sudovi ne počnu da rade, dok nas ne vrate na posao i ne isplate nam zaostale zarade? Naravno, sve ovo pod pretpostavkom da zaposleni koji odbija da radi zna o čemu priča, da je razumno i pravilno procenio okolnosti u kojima se nalazi i da je njegova odluka da odbije da radi u očima zakona opravdana, odnosno da poslodavac nije sproveo sve propisane mere za zaštitu zdravlja od strane države.

KADA ZAPOSLENI IMA PRAVO DA ODBIJE DA RADI, ODNOSNO, POD KOJIM USLOVIMA MOŽE DA SE ODBIJE DOLAZAK NA POSAO?

Pravo da se odbije dolazak na posao u očima Zakona predstavlja situaciju u kojoj Zaposleni ima pravo da odbije da radi, ako mu preti neposredna opasnost po život i zdravlje zbog toga što nisu sprovedene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radnom mestu na koje je određen, sve dok se te mere ne obezbede. Naravno, u slučaju pokretanja sudskog postupka postavlja se pitanje šta i kako možemo da dokažemo, da li je procena zaposlenog da nisu sprovedene propisane mere bila ispravna? Ako procena nije bila ispravna, odnosno ako isto ne može da se dokaže u nekom budućem sudskom postupku putem svedoka ili drugih materijalih dokaza, na žalost, neće biti pomoći. Zaključak je da su svedoci i materijalni dokazi krucijalni!

Kada mu preti neposredna opasnost po život ili zdravlje, zaposleni ima pravo da preduzme odgovarajuće mere, u skladu sa svojim znanjem i tehničkim sredstvima koja mu stoje na raspolaganju i da prestane da radi, napusti radno mesto, radni proces, odnosno radnu okolinu. U tom slučaju, zaposleni koji prestane da radi, napusti radno mesto, radni proces, odnosno radnu okolinu nije odgovoran za štetu koju prouzrokuje poslodavcu.

SREDSTVA ZA RAD I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU

Zaposleni je dužan da pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice. Zaposlenom je zabranjeno da samovoljno isključuje, menja ili uklanja bezbednosne uređaje na sredstvima za rad.

Zaposleni je dužan da, u skladu sa svojim saznanjima, odmah obavesti poslodavca o nepravilnostima, štetnostima, opasnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi njegovu bezbednost i zdravlje ili bezbednost i zdravlje drugih zaposlenih.

Zaposleni je dužan da sarađuje sa poslodavcem i licem za bezbednost i zdravlje na radu, kako bi se sprovele propisane mere za bezbednost i zdravlje na poslovima na kojima radi.

OTKAZ?

Poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu, odnosno ako neopravdano odbije da obavlja poslove i izvršava naloge poslodavca u skladu sa zakonom. U konkretnoj situaciji možemo sa sigurnošću da tvrdimo da će poslodavci deliti otkaze zaposlenima koji nisu došli na posao, odnosno koji su odbili da obavljaju poslove i izvršavaju naloge poslodavca uz obrazloženje da je takvo postupanje zaposlenog neopravdano, te da su obezbeđene sve mere za zaštitu zdravlja na radu, posebno mere propisane od strane države koje se odnose na borbu protiv korona virusa. Ko je u pravu, na kraju će reći sud.

Ovde se mora istaći da je zaposleni dužan da obavesti poslodavca o svakoj vrsti potencijalne opasnosti koja bi mogla da utiče na bezbednost i zdravlje na radu.

Za kraj možemo samo da konstatujemo da je pravo da se odbije dolazak na posao već ugroženo, otkaza ove vrste već ima, a zaposleni će sigurno tražiti zaštitu ovih prava pred stvarno i mesno nadležnim sudovima. Da li zaposleni ima pravo da odbije da radi – možete da kažete samo Vi, Vaša pravilna ili nepravilna procena su i zaključak eventualnog sudskog postupka. U slučaju objektivne procene okolnosti, postupanja u skladu sa napred citiranim zakonskim odredbama, ne bi trebalo da bude problema. Naravno, ako se nađete u ovakvoj situaciji, kontaktirajte svog advokata bez ikakvog odlaganja.

Podelite sa prijateljima