LOGO

RAD NA PROCENAT

advokat na procenat

ZAKON

Na osnovu člana 65. Zakona o advokaturi (Sl. gl. br.31/2011) i člana 33. Statuta Advokatske komore Srbije, Upravni odbor Advokatske Komore Srbije na sednici održanoj dana 08. decembra 2012. godine doneo je TARIFU O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA, čiji član 7 propisuje da u imovinskopravnim predmetima advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu za rad u srazmeri (procentu) sa uspehom u postupku odnosno sa uspehom u pravnim radnjama koje će za stranku preduzeti, s tim da ugovoreni procenat ne može biti veći od 30%, ali može biti i manji.

UGOVARANJE NAGRADE NA PROCENAT

Shodno napred citiranom članu tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, neki advokati prihvataju ugovaranje ovog vida nagrade za zastupanje. Naravno, visina procenta je stvar dogovora između stranke i advokata, međusobnog poverenja te još nekoliko faktora koji variraju od predmeta do predmeta, odnosno od vrste postupka u kojem se ovakva nagrada ugovara.

PRAKTIČAN PRIMER

Kao što smo spomenuli, visina ugovorenog procenta ne sme preći 30% od iznosa koji je uspešno ostvaren nakon preduzetih pravnih radnji od strane advokata. Kao što formulacija člana glasi, procenat se obračunava mimo troškova zastupanja, zavisno od iznosa koji je uspešno ostvaren.

Primera radi, stranka i advokat su zaključili sporazum kojim je predviđeno da će advokatu pripasti nagrada za zastupanje u iznosu od 20% u srazmeri sa uspehom u postupku. Pretpostavimo da je na početku postupka advokat tužbom, po nekom osnovu, tražio isplatu iznosa od 120.000,00 dinara. Nakon sprovedenog dokaznog postupka, Sud je doneo presudu kojom je deo tužbenog zahteva odbijen, te je tužiocu dosuđen iznos od 100.000,00 dinara, kao i pripadajući troškovi postupka u iznosu od 30.000,00 dinara. Pošto je ugovorena nagrada u iznosu od 20% u srazmeri sa uspehom u postupku, advokatu pripada 20.000,00 dinara, ne uvećavajući taj iznos za procenat dosuđenih troškova postupka.

Sve ostalo je stvar dogovora Vas i Vašeg advokata.

Podelite sa prijateljima