LOGO

Slučaj „Mobi Banka“ – gde je nestao vaš novac?

Slučaj mobi banka

U poslednjih nekoliko sati, više ljudi me je kontaktiralo u vezi sa identičnim i vrlo neobičnim problemom. Naime, po njihovim navodima, novac sa računa koji su držali u Mobi Banci, je jednostavno nestao. 

Pre svega sam se zapitao da li su to ljudi koji su skloni trošenju novca, da li su njihovi ukućani, odnosno osobe koje imaju pristup njihovim računima, skloni trošenju novca, pa da se jednostavno „desilo“ da nisu iskomunicirali sa ukućanima koji su novac potrošili na nešto.

Da stvar bude zanimljivija, ispostavilo se da su njihove socijalno-ekonomske karakteristike takve da nema govora o nekom propustu te vrste, te da novac zaista jeste nestao.

U ovakvoj situaciji, neophodno je utvrditi ko je odgovoran za ovaj propust, kao i ko će i na koji način korisnicima nadoknaditi štetu.

Važno je i osvrnuti se na to kako je banka reagovala na žalbe korisnika, te kako su oni obavešteni o nestanku novca. U ovom slučaju, krećemo od pojedinca.

Nestanak novca sa računa – pitanja koja moramo da postavimo

Razgovor sa mojim poznanikom je tekao ovako:

  • Da li si siguran da neko od tvojih ukućana nije uzeo tvoju karticu?

Siguran sam, živim sam, nema ko da je uzme.

  • Da li si siguran da nisi zaboravio da si imao neki trošak?

Siguran sam, taj novac mi je bio preko potreban, čuvao sam ga kako bih platio račune.

  • Da li si imao neko plaćanje, koje bi odgovaralo iznosu koji ti je skinut sa računa, u slučaju da je dva puta naplaćeno, kao što to banka tvrdi?

Ne, imao sam neke transakcije, ali ni blizu ovoga što oni tvrde. Evo slike mojih transakcija za poslednjih par dana.

Nakon ovoga sam od njega dobio još nekoliko skrinšotova poruka, koje su poslate od strane Mobi Banke njenim korisnicima, a koje je on dobio od drugih ljudi koji su se našli u istoj situaciji. Ispostavilo se da je u pitanju problem koji ima veći broj ljudi, odnosno, evidentno nije u pitanju usamljeni slučaj. U porukama koje je ova banka uputila korisnicima koji su se našli u ovoj situaciji, spominje se da su pojedina plaćanja dva puta zadužila njihov račun, te da će ista biti stornirana.

Ko je odgovoran za ovu situaciju?

Za početak ćemo definisati štetu – Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta) i sprečavanje njenog povećanja (izmakla korist), kao i nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha (nematerijalna šteta).

U ovom slučaju nas interesuje obična šteta, shodno činjenici da je došlo do neosnovanog umanjenja imovine korisnika računa Mobi Banke, a to uz pretpostavku da su tvrdnje korisnika računa Mobi Banke tačne. 

Smatram da nije sporno da oštećeni imaju pravo na potpunu naknadu materijalne štete koja im je prouzrokovana. Ako je, spletom određenih okolnosti, zbog skidanja novčanog iznosa sa računa oštećenog došlo i do izmakle koristi, oštećeni imaju pravo da potražuju i iznose koje bi prihodovali, a koje nisu prihodovali, jer ih je skidanje ovih iznosa u tome sprečilo.

U ovom momentu je i dalje nepoznato kako je došlo do ove situacije. Ne znamo da li je u pitanju nepažnja nekog zaposlenog, zloupotreba nekog zaposlenog, greška u softveru ili nešto treće. Ono što je nesporno je činjenica da je Mobi Banka zaključila ugovore o bankarskom tekućem računu sa svojim korisnicima, a po osnovu kojih ima određene obaveze. 

Kako to zakon vidi?

Članom 1052 Zakona o obligacionim odnosima je definisan bankarski tekući račun:

Ugovorom o bankarskom tekućem računu banka se obavezuje da nekom licu otvori poseban račun i da preko njega prima uplate i vrši isplate u granicama njegovih sredstava i odobrenog kredita.

Član 1053 Zakona o obligacionim odnosima je definisana forma ugovora koji imate zaključen sa bankom:

Ugovor o otvaranju tekućeg računa mora biti zaključen u pisanoj formi.

Članom 268 Zakona o obligacionim odnosima je definisana obaveza obaveštavanja druge strane o činjenicama koje su od uticaja na njihov međusobni odnos. 

U konkretnom slučaju, banka je iznela tvrdnju da je greškom dva puta naplaćen prethodno skinut iznos, što po tvrdnjama oštećenih korisnika nije tačno. Uz pretpostavku da su tvrdnje korisnika tačne, banka je prekršila i ovu zakonsku odredbu.

Ugovorna strana koja je dužna da obavesti drugu stranu o činjenicama koje su od uticaja na njihov međusobni odnos, odgovara za štetu koju pretrpi druga strana zbog toga što nije bila na vreme obaveštena.

Članom 266 Zakona o obligacionim odnosima je definisan obim naknade štete:

Poverilac ima pravo na naknadu obične štete i izmakle koristi, koje je dužnik u vreme zaključenja ugovora morao predvideti kao moguće posledice povrede ugovora, a s obzirom na činjenice koje su mu tada bile poznate ili morale biti poznate.

U slučaju prevare ili namernog neispunjenja, kao i neispunjenja zbog krajnje nepažnje, poverilac ima pravo zahtevati od dužnika naknadu celokupne štete koja je nastala zbog povrede ugovora, bez obzira na to što dužnik nije znao za posebne okolnosti zbog kojih su one nastale.

Da li će banka obeštetiti korisnike?

Imajući u vidu navedeno, smatram da odgovornost Mobi Banke postoji, definicija osnova za naknadu štete će uslediti nakon što se upoznamo sa pravim razlozima koji su doveli do ove situacije, ne vodeći se sa neistinitim tvrdnjama da je omaškom duplo skinut iznos koji je prethodno skinut sa računa korisnika. 

Bez obzira na sve, siguran sam da će Mobi Banka sama rešiti ovu situaciju i obeštetiti svoje korisnike. Hoće li?

EDIT – 29.07.2023. – 21:00h – Novac je vraćen korisniku čije transakcije su prikazane u ovom tekstu.

Ako Vama još uvek nije vraćen novac, kontaktirajte svog advokata.

Podelite sa prijateljima